Wed.,May.29,2024


Yuanyuan Huang

2010-2014 Shihezi University (211) Environmental Engineering, Bachelor
2015-2018 Shihezi University (211) Environmental Engineering, 
Master 


Publication

1. Huang Yuanyuan, Wu Zhansheng*, He Yanhui, Ye Bang-Ce, Li Chun. Rhizospheric Bacillus subtilis exhibits biocontrol effect against Rhizoctonia solani in pepper (Capsicum annuum), BioMed Research International, 2017, 2017(1): 9397619.(SCI三区,IF2.476)

2. Huang Yuanyuan, Wu Zhansheng*, Dong Jiawei, Li Yan, Ye Bang-Ce, Li Chun. Induced systemic resistance and mechnism of biocontrol in pepper (Capsicum annuum) triggered by Bacillus subtilis against Rhizoctonia solani. Preparation.2018.

版权所有:俞文正研究组 | 技术支持:百比网络
Copyright Professor Wenzheng Yu's Group 2018 All Rights Reserved Powed by banper.com